Zásady zpracování osobních údajů

A. Základní pojmy

  • Osobní údaj je každá informace o fyzické osobě (subjektu údajů), na základě které lze fyzickou osobu identifikovat, případně informace kterou lze s určitou fyzickou osobou propojit.
  • Subjektem údajůje žijící fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají. Subjektem zákonné úpravy GDPR není právnická osoba, na firmy a společnosti se ustanovená GDPR nevztahují.
  • Správce (v tomto případě T.Work Business Global a.s., IČO: 03682595, se sídlem Zámecké náměstí 136/8, 415 01 Teplice) je tím, v jehož prospěch jsou osobní údaje zpracovány. Je to právě správce, který je za jejich zpracování vždy primárně odpovědný. Správce rozhoduje o účelu, způsobu, rozsahu a prostředcích, jakými budou osobní údaje zpracovávány.
  • Zpracovatel je oproti tomu osobou, která zpracování osobních úkonů provádí podle pokynů a ve prospěch správce. Primárně odpovědným ve vztahu k subjektu údajů je vždy správce.

B. Obecně

S osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR).

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

V souladu s platnými právními předpisy smíme bez vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje:

  • které jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (například se jich týká zákon o účetnictví),
  • jež jsou potřeba k plnění darovací smlouvy, kterou s vámi uzavíráme.

V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu.

C. Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v rámci darování. Jedná se zejména o jméno a příjmení, případně název společnosti, e-mailovou adresu a zemi, ze které dárce pochází, a dále případné údaje z komunikace a způsob platby Vašich darů.

D. Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům

Vaším právem je nás požádat o výpis Vašich osobních údajů, které uchováváme v databázi a získat popis, k jakým účelům byly použity. V případě, že zjistíte, že námi uchovávané údaje o Vás jsou nepřesné nebo že účel, za jakým byly získány, již není nezbytný, prosíme, kontaktujte nás. Dále máte následující práva:

  • Právo na výmaz: máte také právo po nás vyžadovat, abychom Vaše osobní údaje vyřadili, nebo vymazali z databáze (to však neplatí v případech, kdy máme jiné právní odůvodnění pokračovat ve zpracovávání Vašich údajů nebo je jejich zpracovávání v našem oprávněném zájmu).
  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud jste nám udělili Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat. Zde prosím mějte na paměti, že odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů provedeného před odvoláním souhlasu.
  • Právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Právo vyžádat si přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování.